Triết lý gieo hạt - cho và nhận
Người gieo hạt đừng quá lăn tăn:
01- Gieo hạt để làm gì?
02- Hạt này gieo có nẩy mầm không? 
03- Bao giờ hạt gieo nẩy mầm?
04- Nẩy mầm có sống được không?
05- Hạt sau này tạo ra lợi ích gì cho mình?
06- Không hiểu hạt có tạo lợi ích cho xã hội hay không?

Hãy để nhân duyên quyết định điều đó.

Người gieo hạt chỉ nên tập trung quan tâm đến:
01- Có vui khi gieo hạt không?
02- Làm thế nào gieo hạt nhiều hơn?
03- Làm thế nào có nhiều người gieo hạt chung với mình?
04- Làm thế nào có nhiều nguồn lực để gieo hạt?
05- Làm thế nào gieo nhiều loại hạt nữa?

Gieo thì gieo đừng hỏi tại sao phải gieo.

Không có nhận xét nào